Neol San © | All Rights Reserved

Pravna pomoć

Pružićemo vam pomoć u regulisanju naknada pogrebnih troškova iz Civilnog i Vojnog penzionog fonda, ostvarivanja prava na porodičnu penziju, prava iz Boračkog fonda, naplate Polise životnog osiguranja i ostalih prava po smrti.